Monday, 7 November 2011

Membuat refleksi

   Kemahiran memulakan pengajaran (termasuk mencungkil idea)
Tujuan fasa permulaan pengajaran: 
§  Menarik perhatian pelajar
§  Membantu pelajar bersedia dari sudut kognitif dan afektif
§  Memperkenalkan objektif pembelajaran
§  Membina aliran pemikiran
§  Mengetahui pengetahuan sedia ada dan miskonsepsi pelajar

Elemen penting kemahiran memulakan pengajaran:
§  Menarik perhatian
§  menggunakan  suara, pergerakan, isyarat badan dan  eye contact
§  menggunakan bantuan alat pandang dengar
§  mempelbagaikan interaksi antara guru dan pelajar 
§  Menimbulkan motivasi pelajar
§  mewujudkan hubungan baik
§  menunjukkan keghairahan mengajar
§  merangsang sifat ingin tahu
§  bercerita

§  Menstruktur pengajaran dan pembelajaran
§  menunjukkan hasil pembelajaran
§  membuat ringkasan keseluruhan aktiviti P&P (overview)
§  mencungkil idea pelajar tentang tajuk/konsep yang akan diajar


§  Membuat perkaitan
§  membanding dan membezakan antara pengetahuan sedia ada dengan pengetahuan yang akan diajar
§  menghubungkaitkan pengalaman pelajar atau kejadian semasa yang relevan dengan topik yang akan diajar
Kemahiran mencungkil idea yang merupakan sebahagian kemahiran memulakan pengajaran terkandung dalam elemen menstruktur P&P. Mengapakah guru perlu mencungkil idea pelajar sebelum memulakan pengajaran? Menurut Ausubel (1978), aktiviti mencungkil idea sangat penting dalam pengajaran dan pembelajaran. Beliau mengatakan;

“If I had to reduce all of educational psychology to just one principle, I would say this: The most important single factor influencing learning is what the learner already knows. Ascertain this and teach him accordingly."   
Mencungkil idea penting kerana ia merupakan langkah pertama ke arah memurni, menstruktur semula, dan/atau mengatasi sebarang prakonsepsi/miskonsepsi yang kemungkinan ada pada pelajar. Melalui aktiviti mencungkil idea ini, pelajar akan lebih menyedari  tentang idea asal mereka dan oleh itu lebih mudah membuat perkaitan dengan maklumat baru atau menstruktur semula idea tersebut jika didapati ada percanggahan. Guru pula akan mengetahui status idea atau pengetahuan sedia ada pelajar dan dapat merancang tindakan susulan yang bersesuaian. Tindakan mencungkil idea ini sebenarnya menyokong sepenuhnya premis asas teori pembelajaran konstruktivisme.

Beberapa cara mencungkil idea pelajar
§  Soal jawab keseluruhan kelas
§  Perbincangan kumpulan
§  Demonstrasi guru
§  Kuiz pendek atau praujian
§  Ramal-Perhati-Terang (Predict-Observe-Explain, POE)
§  Peta konsep (Concept map)
§  Kartun konsep (Concept Cartoon)
§  Peristiwa bercanggah (Discrepant event) 
§  Interview about events
§  Interview about instances

    


No comments:

Post a Comment